Miljöpolicy – KSE

Miljöpolicy

KSE Gruppen AB Miljöpolicy 2018

KSE har som mål att kontinuerligt driva ett aktivt miljöarbete både det lilla som i det stora perspektivet. Detta bidrar inte bara till miljövinster utan också till konkurrensfördelar. Vi har ett åtagande att följa miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som vårt företag berörs av.

Vår miljöpolicy innefattar även ett åtagande om en ständig förbättring och att minimera och förebygga vår miljöpåverkan. Miljöpolicyn är dokumenterad och kommunicerad till samtliga anställda. Den kommuniceras även till alla våra underentreprenörer.
Områden av vår verksamhet som påverkar miljön mest

Resor av personalen
Transporter av vår teknik till och från projekt.
Avfall.
Energiförbrukning av vår teknik och i våra lokaler.
Kontor/lager: rengöring, kontorsmaterial, datorer, belysning, uppvärmning etc
Ansvar

Miljöansvarig på företaget är verksamhetschefen, VD.
I respektive projekt är projektledaren ansvarig för kvalitets- och miljöplaner såvida inte särskild ansvarig utses.
Mål

⦁ Utbilda alla anställda i miljökunskap.
⦁ Påverka kunder, leverantörer och samarbetspartners att tillämpa principerna i denna miljöpolicy.
⦁ Regelbundet genomföra en miljörevision av verksamheten.
⦁ Beakta miljöhänsyn vid alla inköp och val av leverantörer samt tekniska lösningar.
⦁ Övergå till LED-belysning i alla våra event och installationer.
⦁ Genom ständigt förbättrad logistik och val av miljöanpassade alternativ minska våra transporters och resors miljöpåverkan.
⦁ Följa tillämpliga och gällande lagar och förordningar.
⦁ Upprätthålla och ständigt förbättra all avfallshantering, ta tillvara på matavfall.
⦁ Utbilda våra servicetekniker för att kunna reparera den stötte delen av vår teknik för att undvika onödiga transporter samt nyinköp av teknik.